..tập trung nha...!! ( chờ cỡ 6s)Chỉ Đảo một cái thì số lượng người đã thay đổi ! Tại sao thế ????
Ai Tinh Mắt nói ra dùm Lý do nhé