Các bạn đọc xong bài văn này thì phải nên tự hào về tài viết văn của tuổi teen chúng mình.
Không ngờ tuổi teen lại có những nhân tài viết văn hay đến vậy.