Hắt xì hơi là rơi what happen ???
Duyên gớm

rơi hàng =,=